Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Μορφοτροπέα Πίεσης και Ασφαλούς Αιμοληψίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Σετ Μορφοτροπέα Πίεσης και Ασφαλούς Αιμοληψίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 56.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 69.440,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.26_22 (9ΨΞΦ6-ΗΣΙ) (22PROC011374312)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΑΔΒ6-61Χ, 22PROC011267309)

Δ_26-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (22PROC011268128)

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/10/2022