Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 17/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τυριού Φέτας και Διαφόρων Τυροκομικών Προϊόντων Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ: ΨΜ4Ι6-253

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ.17/22 με αντικείμενο την Προμήθεια Τυριού Φέτας και Διαφόρων Τυροκομικών Προϊόντων Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Ευρώ Εξήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Ενός και Τριάντα Έξι Λεπτών (67.761,36€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία ανά είδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/10/2022