Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 07/22) για την Προμήθεια Συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223233) – ΑΔΑ: ΩΖΙ06-Ν9Γ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415, (O/N 223233) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 161.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 04/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/10/2022