Διακήρυξη με αριθμό 05/2022 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 9ΚΣΩ6-8Μ2

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) συνολικού προϋπολογισμού 252.168,30 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΚΣΩ6-8Μ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/10/2022