Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 248.279,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 282.896,84€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ (ΨΥΟ16-ΚΔΑ)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC011294434)

3. Δ.39_22 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011294434)

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2022