Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 42/22) για την Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ) – ΑΔΑ:62Α16-Δ9Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την  Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ) ενός μικρής χωρητικότητας και ενός μεγάλης χωρητικότητας, με σκοπό τη χρήση αυτών σε εργασίες επιτήρησης κατάστασης πυρομαχικών και πυροτεχνικών υλικών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 192.508,87€ (εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,27868% χωρίς ΦΠΑ ή  238.711€ (διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 6,27868%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/11/2022