Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 112ΠΜ» (Ε-313Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει με διεθνή μειοδοτικό Νατοϊκό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 112ΠΜ» (Ε-313Ν), προϋπολογισμού 1.470.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).
• Η περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ελληνική γλώσσα αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΧΣ16-0ΦΞ
• Ολόκληρο το κείμενο της Ελληνικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 22PROC011279473 2022-09-21

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/11/2022