Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 44/22) για την Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9 – ΑΔΑ:6ΒΦ16-Η1Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την  Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 111.366.64€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλασσομένης ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2022