Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 56/21) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΣΖΕ6-ΡΔΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια εξοπλισμού ενδοσκοπικού εργαστηρίου 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 400.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 496.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2022