Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 48/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «BOOT WINGS», συγκροτήματος «LEADING EDGES» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162), CPV: 34731000-0.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 45/21 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: 67ΔΣ6-9ΓΓ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/08/2021