Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 20/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος – ΑΔΑ:6ΥΓΩ6-ΙΝΥ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 624.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 773.760,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2021