Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών «LEAD ASSY – HIGH TENSION», Συγκροτήματος «AIRBORNE AUXILIARY POWER (49)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203380)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «LEAD ASSY – HIGH TENSION», συγκροτήματος «AIRBORNE AUXILIARY POWER (49)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203380), CPV: 32520000-4 και 31213400-6.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2021