Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών CARRIER LINING & DISK, Συγκροτήματος Πέδησης για Α/Φ Τ-6 Α (O/N 203477)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών CARRIER LINING & DISK, συγκροτήματος πέδησης, για Α/Φ T-6A (O/N 203477), CPV: 34731000-0.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2021