Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια φίλτρων αεροπορικού καυσίμου για ανάγκες της ΠΑ (O/N 213052), CPV: 42514300-5.

Αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με διακήρυξη Δ.08/21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/16, καθόσον απαιτήθηκε η τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής. ΑΔΑ ΨΞΕΤ6-2ΧΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2021