Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Εξήντα (60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 213023)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια εξήντα (60) βαρελιών ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, Τ-41 και PZL (O/N 213023), CPV: 09211000-1 .

Γνωρίζεται στους οικονομικούς φορείς ότι έχουν παρασχεθεί πρόσθετες πληροφορίες με το ΑΔΑ: 94646-Λ1Φ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2021