: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.66/2020) του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «Servocylinder», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 20EA42)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «Servocylinder», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 20EA42).

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2020