Απόφαση Τροποποίησης ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.6/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Τροφίµων προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: ΨΥΙΒ6-ΝΩΩ

04/04/2019Η 114 ΠΜ αποφασίζει την τροποποίηση της ∆ιακήρυξης ∆.6/19, µε την διαγραφή από το Παράρτηµα «Γ» αυτής της παραγράφου 8, καθόσον δεν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων κατά την υποβολή των προσφορών στο διαγωνισµό. H Απόφαση Τροποποίησης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΥΙΒ6-ΝΩΩ Ημερομηνία ανάρτησης: 04/04/2019Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2019Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019ΕκτύπωσηΑποστολή με e-mailShare on … Διαβάστε περισσότερα “Απόφαση Τροποποίησης ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.6/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Τροφίµων προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: ΨΥΙΒ6-ΝΩΩ”

Η 114 ΠΜ αποφασίζει την τροποποίηση της ∆ιακήρυξης ∆.6/19, µε την διαγραφή από το Παράρτηµα «Γ» αυτής της παραγράφου 8, καθόσον δεν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων κατά την υποβολή των προσφορών στο διαγωνισµό.
H Απόφαση Τροποποίησης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΥΙΒ6-ΝΩΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019