Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 8/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού BLADE PIN, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:18EC63)

01/03/2019Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N:18ΕC63). Επισήμανση : Απαιτείται Γενική Επισκευή (Overhauled) του Υλικού. Αναρτήθηκε … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 8/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού BLADE PIN, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:18EC63)”

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N:18ΕC63).
Επισήμανση : Απαιτείται Γενική Επισκευή (Overhauled) του Υλικού.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/03/2019