Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Cabin Windshield, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183436)

19/03/2019Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27 (Ο/Ν: 183436) Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019Η προθεσμία … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Cabin Windshield, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183436)”

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27 (Ο/Ν: 183436)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019