Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Συσκευών Μετατροπής Ροπών (Κατηγορία 3010), Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183354)

19/03/2019Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183354). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Συσκευών Μετατροπής Ροπών (Κατηγορία 3010), Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183354)”

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183354).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2019