Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Καθισμάτων, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183463)

19/03/2019Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183463) . Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Καθισμάτων, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183463)”

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183463) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2019