∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 1/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών-ΑΔΑ: ΩΝ6Μ6-0ΑΖ

21/02/2019Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών . Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝ6Μ6-0ΑΖ Ημερομηνία … Διαβάστε περισσότερα “∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 1/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών-ΑΔΑ: ΩΝ6Μ6-0ΑΖ”

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών .
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝ6Μ6-0ΑΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2019