Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.5/18) της 116ΠΜ για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας – ΑΔΑ: ΩΞΦΤ6-82Ε

Η 116 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Οικονομικού της Μονάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκομιδή ξυλείας δέντρων (20 δρύες) που βρίσκονται στο χώρο της Β΄ Διασποράς 116ΠΜ (παλαιά 124ΠΒΕ), με τιμή εκκίνησης (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) είκοσι εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (29,15 €) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία δρυός.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 38/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες» – ΑΔΑ : 6ΓΟΓ6-ΨΧΧ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλάισιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 440 Ξιφών με Θύσανο Πλήρες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 132.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 163.680,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 42/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ» – ΑΔΑ : 6ΞΨΔ6-ΞΝ0

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  για την Ανάδειξη Αναδόχου Ταχυμεταφοράς των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, καθώς και εντός των ΗΠΑ.
Σε εκτέλεση της ΑΔ.Φ.831/4315/Σ.1049/20 Σεπ 2018/ΔΑΥ/Γ3 διαταγής η ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. Δ.42/18 διαγωνισμού-τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.4412/16, χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 111/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Ταχυμεταφοράς Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως .

To 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) ταχυμεταφορά υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 110/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:18EΒ84-92)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών ,CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N:18ΕB84-92) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 109/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (Ο/Ν:183204)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒRAER (Ο/Ν:183204) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 108/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού PUMP HYDRAULIC, Κατηγορίας 1650, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183289)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183289) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 107/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Πυροσβεστικού Αφρού και Κατασβεστικής Σκόνης Οχημάτων

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 106/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού (Ο/Ν:183254)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια κτηνιατρικών ειδών.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 45/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες» – ΑΔΑ : 6ΣΘΣ6-ΤΗΜ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 2.650 Ξιφών με Θύσανο Πλήρες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 795.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 985.800,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.