Διαγωνισμός Έργου «Ανακαίνιση Οικημάτων "ΚΥΔΩΝΙΑ" και "ΑΡΚΑΔΙ" στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-15-04) – ΑΔΑ: 6ΛΦΕ6-ΧΡ6

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου «Ανακαίνιση Οικημάτων “ΚΥΔΩΝΙΑ” και “ΑΡΚΑΔΙ” στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-15-04) με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 41/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών» – ΑΔΑ : ΩΨ826-33Υ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  για την Ανάδειξη Αναδόχου «Οδικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών».

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθμόν 01/2018 της 2ης ΜΣΕΠ για την Προµήθεια και Αντικατάσταση Κιτ Πυκνωτών και Ανεµιστήρων σε UPS – ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ

Η 2η ΜΣΕΠ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τη παρ 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον προσφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη τιμή για την “Προμήθεια και Αντικατάσταση Κιτ Πυκνωτών και Ανεμιστήρων σε ups”,  προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν 15/2018 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: ΩΧΠ66-ΞΟΔ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια ελαστικών – επισώτρων για τα οχήματα της Μονάδας, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (24.756,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν 14/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών – Αλλαντικών – Σαλατών και Ελαιολάδου – ΑΔΑ: Ψ9ΦΣ6-ΞΒΦ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την περιοδική προμήθεια Τυροκομικών – Αλλαντικών-Σαλατών & Ελαιολάδου για ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ,  ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2018 της ΕΜΥ για την Ανακατασκευή Χώρων στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΕΜΚ) – ΑΔΑ : 7ΑΒΟ6-ΥΞ6

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την  ανακατασκευή χώρων στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΕΜΚ) προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (71.530,71 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Περίληψη της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/18 της 206 ΠΑΥ – ΑΔΑ: 6ΙΠ06-ΖΧΙ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Ενός Διώροφου Οικήματος στην 112ΠΜ – Φάση Α΄».
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/18) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μονάδων Π.Α. – ΑΔΑ:ΩΚΤΟ6-Θ03

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους Μονάδων Π.Α.

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/18) για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:ΩΣ196-00Ψ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς τη Δημοσίευση Προκήρυξης, υπ’αρίθμ. 32/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων του 251 ΓΝΑ» ΑΔΑ : ΩΖΩ96-8ΜΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονική Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σε ευρώ (€), χωρίς τη δημοσίευση Προκήρυξης, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων , προς κάλυψη των απαιτήσεων του 251 ΓΝΑ.