Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/18) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μονάδων Π.Α. – ΑΔΑ:ΩΚΤΟ6-Θ03

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους Μονάδων Π.Α.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 13/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/09/2018