Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/2018 της 115ΠΜ για την προμήθεια συσσωρευτών – ΑΔΑ:60Υ16-ΧΒΥ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) συσσωρευτών μολύβδου για το  UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. ΔΕ.34/18 για τη «Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ : Ω9ΥΕ6-6Μ5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη «Γενική  Επισκευή  (Overhaul) δύο (2) τεμαχίων  Υλικού  ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.100.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 33/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής» ΑΔΑ : ΩΔΜΒ6-Λ08

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, όπως αυτά ορίζονται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής/Γενική Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορίου, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του νομού Αττικής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (Απόφαση Ματαίωσης-Επανάληψης) – ΑΔΑ: 7ΝΗΗ6-6ΜΞ

H 115ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ( Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 12.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 12/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (Α’ ποιότητας) για τις ανάγκες της Μονάδος.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΝΗΗ6-6ΜΞ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την προμήθεια Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας – ΑΔΑ:Ω6ΚΖ6-Μ6Γ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας Ενιαίου Τύπου για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ.

 
 

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση της χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος)

Ανακοινώνεται ότι την 11.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση της χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος), συνολικής επιφάνειας 113.870,00 τ.μ.

Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας

Ανακοινώνεται ότι την 28.08.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου μίσθωσης για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.37/18 για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» – ΑΔΑ : 6ΙΖΖ6-ΟΨ7 .

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ενός (1) με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» και ειδικότερα Αρτοσκευασμάτων–Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαρο-πλαστικής/Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας, των Λεσχών και των πρατηρίων, των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 744.000.,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και του δικαιώματος ανανέωσης της σύμβασης .