Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/2018 της 115ΠΜ για την προμήθεια συσσωρευτών – ΑΔΑ:60Υ16-ΧΒΥ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) συσσωρευτών μολύβδου για το  UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/08/2018