Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. ΔΕ.34/18 για τη «Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ : Ω9ΥΕ6-6Μ5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη «Γενική  Επισκευή  (Overhaul) δύο (2) τεμαχίων  Υλικού  ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.100.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2018