Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 109/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (Ο/Ν:183204)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒRAER (Ο/Ν:183204) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2018