Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 111/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Ταχυμεταφοράς Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως .

To 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) ταχυμεταφορά υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 29/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2018