Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 42/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ» – ΑΔΑ : 6ΞΨΔ6-ΞΝ0

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  για την Ανάδειξη Αναδόχου Ταχυμεταφοράς των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, καθώς και εντός των ΗΠΑ.
Σε εκτέλεση της ΑΔ.Φ.831/4315/Σ.1049/20 Σεπ 2018/ΔΑΥ/Γ3 διαταγής η ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. Δ.42/18 διαγωνισμού-τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.4412/16, χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/11/2018