Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.5/18) της 116ΠΜ για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας – ΑΔΑ: ΩΞΦΤ6-82Ε

Η 116 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Οικονομικού της Μονάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκομιδή ξυλείας δέντρων (20 δρύες) που βρίσκονται στο χώρο της Β΄ Διασποράς 116ΠΜ (παλαιά 124ΠΒΕ), με τιμή εκκίνησης (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) είκοσι εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (29,15 €) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία δρυός.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/09/2018