Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 45/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες» – ΑΔΑ : 6ΣΘΣ6-ΤΗΜ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 2.650 Ξιφών με Θύσανο Πλήρες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 795.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 985.800,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2018