Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 38/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες» – ΑΔΑ : 6ΓΟΓ6-ΨΧΧ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλάισιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 440 Ξιφών με Θύσανο Πλήρες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 132.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 163.680,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2018
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/10/2018