Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 01/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια ενός (1) Υδραυλικού Διαστολέα προς Κάλυψη Αναγκών της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων Αεροσκαφών (ΚΟΣΘΚΑ) – ΑΔΑ: 6ΞΧΗ6-ΩΧΚ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια ενός (1) Υδραυλικού Διαστολέα προς κάλυψη αναγκών ΚΟΣΘΚΑ της 206 ΠΑΥ.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.678,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΧΗ6-ΩΧΚ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΖΤΚ6-ΟΨ3

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΖΤΚ6-ΟΨ3

Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 01/2017 για την για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Χοιρινού με Οστό και Κατεψυγμένου Ολόκληρου Κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ – ΑΔΑ : 6ΡΥ56-ΓΚ1

Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 01/2017 για την για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Χοιρινού με Οστό και Κατεψυγμένου Ολόκληρου Κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΥ56-ΓΚ1

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού» – ΑΔΑ : 64256-ΗΚΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64256-ΗΚΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 16/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Πλήρες Σύστημα Εμπέδωσης Ιστών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 7ΛΙΤ6-Γ5Σ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 16/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Πλήρες Σύστημα Εμπέδωσης Ιστών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΙΤ6-Γ5Σ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/17 για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν 17EA25-31) – ΑΔΑ: ΨΩΨΔ6-ΩΑ6

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/17 για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν 17EA25-31).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΨΔ6-ΩΑ6

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των φακέλων προσφορών και διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/2017 της Μ.ΓΕΑ, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ-Οθόνες), προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων – ΑΔΑ: 7ΙΤΙ6-ΥΦΛ

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των φακέλων προσφορών και διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/2017 της Μ.ΓΕΑ, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ-Οθόνες), προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.
Νέα ημερομηνία διενέργειας: 08 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικού της Μ.ΓΕΑ. (Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός).
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων προσφορών: 07 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέματος με ΑΔΑ: ΩΩ566-Κ8Ψ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΤΙ6-ΥΦΛ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 της 120ΠΕΑ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ:6Σ2Μ6-ΞΚΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 της 120ΠΕΑ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκων της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Σ2Μ6-ΞΚΜ

Ματαίωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/17 για για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML – ΑΔΑ:6ΕΚ66-ΙΥ4

Ματαίωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΚ66-ΙΥ4

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/2017 της 133ΣΜ, για την κοπή-αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου – ΑΔΑ: 64Ι86-ΜΟ7

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/2017 της 133ΣΜ, για την κοπή-αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64Ι86-ΜΟ7