Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/17 για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν 17EA25-31) – ΑΔΑ: ΨΩΨΔ6-ΩΑ6

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/17 για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν 17EA25-31).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΨΔ6-ΩΑ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2017