Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΖΤΚ6-ΟΨ3

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΖΤΚ6-ΟΨ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2017