Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 01/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια ενός (1) Υδραυλικού Διαστολέα προς Κάλυψη Αναγκών της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων Αεροσκαφών (ΚΟΣΘΚΑ) – ΑΔΑ: 6ΞΧΗ6-ΩΧΚ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια ενός (1) Υδραυλικού Διαστολέα προς κάλυψη αναγκών ΚΟΣΘΚΑ της 206 ΠΑΥ.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.678,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΧΗ6-ΩΧΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/06/2017