Ματαίωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/17 για για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML – ΑΔΑ:6ΕΚ66-ΙΥ4

Ματαίωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΚ66-ΙΥ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2017