Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 της 120ΠΕΑ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ:6Σ2Μ6-ΞΚΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 της 120ΠΕΑ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκων της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Σ2Μ6-ΞΚΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2017