Διακήρυξη Υπ’ Αρίθμ. 03/23 της ΜΓΕΑ για την Προμήθεια Μίας (1) Καινούριας και Αμεταχείριστης Συσκευής GTEM CELL (Gigahertz Transversal Electromagnetic cell) – ΑΔΑ: 9Δ9Υ6-6Φ1

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας (1) συσκευής GTEM CELL.  Η συσκευή είναι ένας τύπος θαλάμου δοκιμής που χρησιμοποιείται για μετρήσεις ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) συμβατότητας σε ευρύ διάστημα συχνοτήτων. Επιτρέπει τη δημιουργία ΗΜ πεδίων σε ένα ελεγχόμενο κλειστό περιβάλλον και την ανίχνευση ΗΜ πεδίων, που εκπέμπονται εντός του θαλάμου. Πιο συγκεκριμένα, η GTEM CELL είναι μία κωνοειδής, ορθογωνική (πυραμιδοειδής), ομοαξονική γραμμή με έναν κεντρικό αγωγό αντιστάθμισης (septum). Το ορθογωνικό τμήμα συνδέεται με ένα ομοαξονικό αγωγό και η διατομή του κεντρικού αγωγού καταλήγει ομαλά από μία επίπεδη λωρίδα σε ένα κυκλικό σχήμα. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά εντός του έτους 2024 και ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2023
Τελευταία τροποποίηση: 26/10/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/11/2023