Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/23 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 – ΑΔΑ: ΨΡΔΦ6-ΝΙ7

Η 112 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Προμήθεια Υλικών CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (93.600,00€) συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

  • Αναρτημένο στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΔΦ6-ΝΙ7
  • Διακήρυξη διαγωνισμού Δ.02/23
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 193008
Ημερομηνία ανάρτησης: 09/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 09/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 09/06/2023