Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 22/23) για την Προμήθεια Είκοσι Επτά (27) τεμαχίων υλικού, NSN 1610-16-006-0245 P/N 6903Α-10 ή NSN B13-6903A-10S P/N 6903A-10S ή NSN1610AA2003793 P/N 6901S-10, Propeller Blade, Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ : 6ΝΟ86-5ΑΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια 27 (είκοσι επτά) τεμαχίων υλικού Propeller Blade CL-215, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.070.333,12€ (δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 22/06/2023