Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 04/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)(ΑΔΑ: 64Υ06-Δ4Υ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 77.919,26€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64Υ06-Δ4Υ

Δ.04/23

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/06/2023