Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 11/23) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ – ΑΔΑ : 69ΛΖ6-Γ7Ψ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 16.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 17/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 04/05/2023