Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Πιτζαμών Χειμερινών – ΑΔΑ : Ψ8Χ36-Κ0Ε

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Μπιτζαμών Χειμερινών προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.057.500,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 1.311.300,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2023
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/04/2023