Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού(υπ’αρίθμ. 07/23) για την Προμήθεια – ΑΔΑ:69ΒΣ6-ΠΑΔ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την η Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού προς κάλυψη αναγκών  ΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 223.084,00€ € (διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 18/01/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2023