Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 47/22) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού)-ΑΔΑ:ΩΝΕ46-0ΗΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού), , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  1.784.315,08€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  ή 2.200.166,70 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 17/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/02/2023