Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 46/22) για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας  -ΑΔΑ:Ψ60Χ6-3ΨΩ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 597.096,77 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ή 740.400,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 13/12/2022