Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 38/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ)

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 214.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή  265.360,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

3. Δ.38_22 Καθαριότητα Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011194812)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καθαριότητας Χώρων (Δ.38_22) (6Ψ9Κ6-ΤΗΔ) (22PROC011192081)

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/09/2022